Umowa na okres próbny. Kiedy z niej korzystać i czy można ją podpisywać kilkukrotnie?

kobieta w pracy

Umowa o pracę na okres próbny często jest pierwszą umową, która pozwala na nawiązanie stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a nowym pracownikiem. W trakcie jej trwania każda ze stron ma możliwość sprawdzenia czy współpraca ma szanse powodzenia. Pracodawca weryfikuje czy pracownik sprawdzi się na proponowanym stanowisku, a kandydat ma możliwość zapoznania się z obowiązkami i nowym środowiskiem pracy.

Umowa na czas próbny to test dla pracownika i pracodawcy

Kodeks pracy definiuje umowę na okres próbny jako umowę służącą do sprawdzenia kwalifikacji pracownika w celu wykonywania pracy określonego rodzaju (Kodeks pracy art. 25 § 2). Dzięki niej pracodawca może sprawdzić czy pracownik nadaje się do pracy na zaproponowanym stanowisku i czy jego umiejętności spełnią oczekiwania firmy. Jest to rodzaj testu, podczas którego weryfikowane jest doświadczenie, wykształcenie oraz deklarowane umiejętności
Umowa na okres próbny jest co do zasady umową jednorazową i zawierana jest na okres nieprzekraczający trzech miesięcy. Po tym czasie pracodawca musi zdecydować czy współpraca będzie kontynuowana, czy jednak pożegna się z kandydatem. Pracodawca nie jest w żaden sposób zobligowany do zatrudnienia pracownika po zakończeniu umowy próbnej, nawet jeżeli nie ma zastrzeżeń co do pracy przez niego świadczonej.

Czy można rozwiązać umowę na czas próbny przed terminem jej zakończenia ?

Ważność umowy na okres próbny kończy się w ostatnim dniu jej trwania. Pracodawca nie musi składać pracownikowi żadnych oświadczeń dokumentujących zakończenie współpracy.
Może się jednak zdarzyć, że któraś ze stron zechce wcześniej zakończyć współpracę zwartą w ramach umowy próbnej. Może to zrobić zarówno pracodawca, jak i pracownik. Ustawodawca dopuszcza rozwiązanie takiej umowy za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem ze strony pracodawcy lub pracownika oraz bez wypowiedzenia z winy pracownika lub z powodu winy pracodawcy. Jeżeli nie jesteś pewny czy dane działanie ma moc prawną to lepiej skontaktuj się z prawnikiem lub radcą prawnym podczas porady prawnej online

Wypowiadając umowę na okres próbny pracodawca nie musi podawać przyczyny wypowiedzenia. Kodeks pracy obliguje go natomiast do przestrzegania terminów wypowiedzeń. I jest to odpowiednio:

  • w przypadku umowy zawartej na czas nie dłuższy niż 2 tygodnie – 3 dni robocze
  • w przypadku, kiedy umowa jest dłuższa niż 2 tygodnie – 1 tydzień
  • w przypadku, kiedy okres próbny wynosi 3 miesiące – 2 tygodnie.

Ponowne zawarcie umowy próbnej – dwa wyjątki

Umowa na okres próbny jest umową terminową, jednorazową. Jednak kodeks pracy przewiduje wyjątki od tej zasady w przypadku zawierania umowy z tym samym pracownikiem. Jest to możliwe tylko w dwóch przypadkach.

Pierwszy z nich dotyczy ponownego zatrudnienie tego samego pracownika, ale na innym stanowisku niż dotychczas zajmowane. Oznacza to, że pracownik będzie wykonywał zupełnie nowe zadania, nie łączące się w żaden sposób z poprzednimi obowiązkami.
Drugi wyjątek dotyczy sytuacji, gdzie musi upłynąć co najmniej 3 lata od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania poprzedniej umowy, jeśli pracodawca chciałby zatrudnić pracownika do wykonywania tego samego rodzaju pracy jaką wykonywał wcześniej. W takim przypadku ustawodawca zezwala na jednorazowe, ponowne podpisanie umowy na czas próbny.