Czym są obligacje i czy warto w nie inwestować?

Najważniejsze informacje o obligacjach

Każdy inwestor poszukuje różnych sposobów lokowania kapitału. Obligacje to bez wątpienia jedna z najbezpieczniejszych inwestycji, która co prawda nie przynosi zawrotnych zysków, ale zapewnia stały zwrot.

Obligacje – co to takiego?

Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii – emitent stwierdza w nim, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Obligacje są zaliczane do kategorii dłużnych instrumentów finansowych i reprezentują prawa majątkowe, które są podzielone na określoną liczbę równych jednostek. Eksperci z firmy inwestycyjnej Prosper Capital przypominają, że obligacje różnią się od akcji m.in. tym, że nie zapewniają posiadaczowi uprawnień względem emitenta takich jak współwłasność, dywidenda czy uczestnictwo w walnych zgromadzeniach. Są różnie kwalifikowane ze względu na przyjęte kryteria. Dzieli się je m.in. ze względu na rodzaj emitenta, okres do wykupu, wartość nominalną i oprocentowanie, wartość sprzedaży itp.

Obligacje – czy warto kupować?

Rentowność omawianej inwestycji jest podyktowana wieloma przesłankami z naciskiem na okres odsetkowy. Zakłada się, że przy oprocentowaniu niższym niż 3 proc. nie ma co liczyć na znaczące zyski. Trzeba też brać poprawkę na to, że na czas inwestycji środki są zamrażane, przez co inwestor nie ma możliwości dysponowania nimi w dowolny sposób. O ile jeszcze przy obligacjach krótkoterminowych, np. 3-miesięcznych, nie jest to zbyt odczuwalne, o tyle inaczej sprawa wygląda przy obligacjach np. 2-letnich.

Obligacje – jak kupić?

Do emisji obligacji uprawnionych jest szereg podmiotów, w tym m.in. Skarb Państwa i komercyjne banki. W praktyce dystrybucja obligacji odbywa się na dwa sposoby: na drodze oferty publicznej i w obrocie prywatnym. Kupując obligacje od innego inwestora, trzeba pamiętać o uiszczeniu podatku od czynności cywilnoprawnych. Obrót publiczny odbywa się zaś na giełdzie lub w alternatywnym systemie obrotu. W celu nabycia obligacji należy skorzystać z usług domu maklerskiego.